FETİHLERİN ARTMASI VE KUR’AN-I KERİM’İN ÇOĞATILMASI

Huzeyfe bin el-Yemani, Irak’ı fethettikten sonra Şam’a hareket etti. Şam’ı alınca halk arasındaki Kur’an-ı Kerim’le ilgili ihtilaf gördü. Halk arasında bir arada toplanmış bir Kur’an-ı Kerim yoktu. Bu yüzden okuma konusunda ihtilaf oluşmuştu. Hemen vakit kaybetmeden Halife Hazreti Osman’ın yanına gelerek:

– Ey müminlerin emiri! Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanlar gibi Allah (cc)’ın kitabı hakkında şiddetli ihtilafa düşmeden onların imdadına yetiş, dedi.

Hazreti Osman duruma vakıf olunca ashabı kiramı toplayıp; “Şunu öneriyorum. Ebu Bekir (ra)’in bir araya topladığı mushaftan bir çok nüshalar yazıp her birini bir vilayete gönderelim. Ta ki müslümanlar ona uysunlar ve aralarındaki ihtilaf kalksın” dedi. Ashab-ı kiram, Hazreti Osman’ın bu önerisini iyi karşıladılar. Bunun üzerine Hazreti Osman, Ebu Bekir (ra)’in bir araya topladığı Mushaf-ı Şerif’i Hazreti Hafsa’dan getirtip Said bin As (ra)’a okumalarını, Zeyd bin Sabit (ra)’e de yazmasını emretti.

TABUT KELİMESİNDEKİ İHTİLAFIN HALİFE HAZRETİ OSMAN’IN ŞERHİ İLE GİDERİLMESİ

Diğer bir rivayete göre, okumak için Abdullah bin Zübeyr, Said bin As ve Abdurrahman bin Haris (ra)’e emretti. Bunlar okuyup Zeyd bin Sabit (ra) de yazacaktı. Hazreti Osman bu zatlara; “Şayet bir müşkille karşılaşırsanız, Kureyş lehçesine müracaat ediniz. Çünkü Kur’an-ı Kerim, Kureyş lehçesi üzerine nazil olmuştur” buyurdu. Kur’an-ı Kerim’i okuyanlar Bakara Suresi’nde bir ayetteki “Tabut” kelimesinin okunuşunda şüpheye düştüler. Bir kısmı “Tabut” bir kısmı ise, “Tabuh” diye okudular. Durumu Hazreti Osman’a arzettiler. Hazreti Osman:

– Tabut olarak okunacaktır, diye buyurdu.

Hazreti Osman’ın emri üzerine Zeyd bin Sabit beş Kur’an yazdı. Adlarına Ana Musfah denilerek, tilavette ihtilaf vukubulduğunda ona müracaat etmeleri için her birini bir şehre gönderdiler. Buralar; Mekke, Medine, Basra, Şam ve Kufe’dir. Başka bir rivayete göre, yazılan mushafın adedi yedidir. Bunlar, yukarıda zikredilen yerlere ilaveten; Bahreyn ve Yemen’e gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in tertibi Hazreti Peygamber tarafından tespit edilmiştir. Yazılırken Hazreti Peygamberin beyan buyurduğu tertibe riayet edilmiştir.

Please follow and like us: